צילום פלוס בע"מ

חנות הצילום הגדולה המקצועית והרב תחומית בארץ

תקנון “צילום פלוס” בע”מ ח.פ. 511298333 לגבי פעילות באתר זה.

אנו מתחייבים לשמור על פרטיות הלקוחות אשר משתמשים באתר זה.

כל מידע שיינתן באתר זה ע”י הלקוחות ישמר במערכת ולא יעשה בו כל שימוש מלבד הנתונים הדרושים לפעילות באתר.

מערכת האתר הינה מאובטחת בצורה המאפשרת מסירת פרטים אישים ללא חשש. מדיניות האתר לגבי החזר מוצרים כפופה לתקנות המועצה הישראלית לצרכנות. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק.

 

א) “האתר”: החנות, בעלי האתר, צילום פלוס בע”מ כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה.

ב) “הגולש”: הלקוח, המזמין, הקונה בפועל או מי מטעמו, מקבל השירות, כולם יחד נכתבים “גולש” או “רוכש” או “לקוח” או “קונה” ולשם הנוחות בלבד.

ג) “תקנון”: באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

 

1) הקונה הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס.

2) לכל מי שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס קניית המוצר ואו השרות לרבות כתובת, תעודת זהות וטלפון.

3) לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדיו בישראל.

4) בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו. פרטי המוצר יהיו באחריות הספק המציע, פרט למוצרים שהחנות מייצרת. במידה ותחול טעות בפרטי המוצר של הספק אזי רשאי הגולש לבטל את הצעתו ומכירה זו תהפוך למכירה מבוטלת ושאיננה מחייבת את הצדדים.

5) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

6) בכל קניית מוצר ואו שירות באתר יש למלא פרטים אישיים אלא אם הלקוח מוגדר כלקוח רשום. חשוב להבהיר כי מילוי פרטים אישיים באתר “צילום פלוס” מהווה אישור מצדך לקבלת דיוור ישיר באמצעות הדואר האלקטרוני שלך.

7) הרכישות יבוצעו בפועל רק לאחר אישור כרטיס האשראי.

8) הספקת המוצר או השירות יחל רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.

9) כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש וכרטיסו יסורב על ידי חברת כרטיסי האשראי, הסירוב יהווה ראייה לביטול עיסקה מבחינת האתר. הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

10) הקונה יהיה רשאי לפנות לצילום פלוס בבקשה לשינוי פירטי החוב, לרבות מספר התשלומים. צילום פלוס תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את צילום פלוס בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב הקונה בעמלה כאמור. הגשת פרטים כוזבים הנה עברה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

11) הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוק חיובי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל”רכישה מרחוק” או “רכישה טלפונית” ואו “עסקת אינטרנט”.

12) רוכש שיבצע “הכחשת עסקה” בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש הלקוח לקבל את ההזמנה ולמעשה התברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו רשאי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.

13) במידה והמוצר או השרות התקבל בפועל אצל הקונה והקונה פנה לחברת כרטיסי אשראי בתואנה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שבוטל מכל סיבה שהיא על ידי הקונה פעולה זו לא תהווה הסכמה של האתר לביטול העסקה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או הגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר.

14) ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה ולמעשה ביצע פעולת רכישה או הזמנה באתר. כל זאת מרגע לחץ הגולש על לחצן “אישור קניה” ולמעשה אישר לגולש את הקניה/שירות לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.

15) הקונה רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.

16) במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר על פי החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בנוסף, במידה ומבוטלת עסקה בכרטיס האשראי, רשאי צילום פלוס על פי חוק הגנת הצרכן לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים , לפי הנמוך מבניהם, ולנכות את עמלת חברת האשראי בשיעור 3% מגובה העסקה. יובהר ויודגש כי דמי הביטול יגבו ע”י צילום פלוס.

17) הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני אל האתר. על הרוכש מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/א הבטחה של נציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.

18) לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים אשר נפתחו, או מוצרים שהוכנו/הותאמו/הודפסו במיוחד לקונה בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הקונה להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לפתוח את המוצר או להטעין אותו ואו להדפיס תמונות וכדומה).

19) ביטול עסקה יתאפשר במקרה של או עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק, הביטול יתבצע ללא חיוב דמי ביטול.

20) לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ואו במידה ויהא ויכוח או תביעה בין הצדדים.

21) בביטול עסקה ולאחר שהמוצר סופק ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר באופן פיזי אל חנות האתר בשדרות בגין מספר 75 בעפולה ועל חשבון הלקוח. המוצר צריך להיות שלם באריזתו וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לצילום פלוס באמצעות שליח, אזי שמלוא האחריות לגבי הגעת המוצר תחול על הקונה בלבד.

22) ברכישת מצלמות דיגיטליות, מסרטות ומוצרים אלקטרוניים אחרים רשאי הרוכש לבטל את העסקה עפ”י הוראות החוק בתנאי שיוחזר המוצר באריזתו המקורית וכי לא נעשה בו כל שימוש. לא תבוטל הסקה במידה ויקבע, על ידי נציגי החנות, כי נעשה שימוש כלשהו במוצר.

23) ברכישת מדיה מגנטית מכל סוג, כרטיסי זיכרון, סוללות ואביזרים נלווים אחרים, הרוכש רשאי לבטל את העסקה ע”פ הוראות החוק, בתנאי שלא נפתחה כלל אריזתו המקורית של המוצר.

24) לא יתאפשר ביטול עסקה ברכישת שירותי המרה, שכפולים ושחזורים של מדיות שונות, הדפסת תמונות וכן שירותים נוספים שיוצרו במיוחד בעבור הקונה על פי מידות או דרישות מיוחדות; כאשר עבודת השירות בוצעה כולה או חלקה.

25) האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים: א) במקרה ונפלה בהצעה טעות סופר, במחיר המוצר או בתיאור המוצר ב) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת לקנות באופן תקין. ג) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או היכולת לבצע קניה באופן תקין. ד) האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו עומד בתנאי האתר. ה) במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים.

26) הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ן/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לקניה.

27) המוצרים ישלחו לגולש בתוך 7 ימי עסקים. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמי ולא לשם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה בחנות הינו על פי ימי ושעות העבודה בחנות.

28) מוצרים אשר ניתן יהיה לבקש “איסוף עצמאי ללקוח” יסומנו כבר באופציית הקניה ומראש. היה והקונה ירצה לשנות את איסוף או קבלת המוצר יוכל לעשות זאת דרך שירות הלקוחות באתר. ובהסכמת האתר בלבד.

29) “איסוף עצמי” – המסירה ללקוח תהיה בשעות ובימים המוגדרים בלבד.

30) מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישולחו על ידי חברת השילוח מטעם חנות האתר לביתו של הקונה או הלקוח. אם חברת משלוח מטעם האתר איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת או ישוב מרוחק אליו חברת השילוח איננה מגיעה אזי השילוח יבוטל. הגולש יקבל הודעה מהאתר ויגדיר כיצד יבקש לקבל את המוצר. האמור מתייחס לישובים מרוחקים או לישובים קהילתיים או קיבוצים שאין כתובת ברורה וספציפית ידועה מראש. במקרה זה תבוטל העסקה והלקוח יקבל את הזיכוי והתשלום ללא כל דמי ביטול או קנס אך ורק אם בוצע החזרה של המוצר באיזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, צילום פלוס יהיה רשאי להעמיד את המוצרים במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

31) אספקת המוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורת מוקדמת לגבי התכולה, טיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח התלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מידי להנהלת האתר שזאת תפעל לאיתור הבעיה.

32) חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה והמוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי שהקונה יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותתיר ללקוח לפתוח את החבילה בטרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.

33) צילום פלוס לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

34) אחריותה של צילום פלוס תוגבל בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של צילום פלוס או מי מטעמה בהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. צילום פלוס ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

35) צילום פלוס מבהירה כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור בהזמנה בהספקתה במלאי קיים של המוצר בחנות. במקרה ובו לא תוכל החנות לעמוד בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מותר בזאת על כל תענה כנגד צילום פלוס בעניין זה.

36) מוצרים שאינם במלאי ומופיעים באתר צילום פלוס אינה מתחייבת לספקם, האמור נכון לגבי הזמנה באתר, טלפונית, במייל, בפקס או בהגעה לחנות, מחירי מוצרים שאינם במלאי הינם הערכה בלבד ויכולים וניתנים לשינו בעת הגיעם למלאי החנות.

37) דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/א משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/א משלוח מחוץ לישראל צילום פלוס רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

38) במכירה בתשלומים דמי המשלוח ייגבו בתשלום הראשון.

39) המוצרים המופיעים באתר זוכים לאחריות לפי תנאי תעודת האחריות המצורפת לכל מוצר ומוצר.

40) בהזמנת עותקים נוספים של הדפסת תמונות עשויים לחול שינויים בגוונים. בכ מקרה שלא יצויין סוג הנייר להדפסת התמונות מבריק או מט הדפסת התמונות תבוצע על פי שיקול דעת צילום פלוס. צילום פלוס איננה אחראית על אובדן מידע שהיה במדיה הדיגיטלית כולל מתקלת מחשב או הפסקת חשמל. בשרותי וידאו אחריות הלקוח להודיע אם לקלטת המקור יש זכויות יוצרים. הזמנת תמונות להדפסה באמצעות האתר של החנות באחריות הלקוח.

41) בהזמנת הדפסת אלבום דיגיטלי מכל סוג שהוא או בהזמנת הדפסה מכל סוג שהיא המזמין יהיה אחראי לאיכות התמונה(הקובץ) כך שגודל ומשקל הקובץ יתאימו באיכותם להדפסה המבוקשת.

42) אם הגולש יזמין באתר עיצוב כל שהוא, תהיה צילום פלוס רשאית להדפיס את המוצר ללא צורך בקבלת אישור מקדים מהמזמין. המזמין מוותר על כל טוענה ואו תביעה מכל סוג שהוא בקשר לעיצוב מוצרים אלו.

43) האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר, צילום פלוס אינה היצרן של המוצרים שאינם שירותי עשיה והפקה,(מוצרים קשים ).

44) צילום פלוס תשע באריות באים נפלה טעות סופר בתיאור מוצר או שירות כלשהו.

45) במקרה של ויכוח בנושא שירות או אחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזה סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה.

46) “מוצר תקול בתקופת האחריות” – הוא מוצר אשר התקלקל בתקלה שקרתה במערכות המוצר לא בשל שימוש לא נכון ע”י הרוכש ( חדירת מים, חול, או מכה ).הרוכש זכאי לתיקון המוצר ללא כל תשלום וזאת לאחר שמסר את תעודת האחריות של המוצר ואת חשבונית הקניה.

47) תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בגוון הצבע של המוצר המסופק ללקוח.

48) צילום פלוס לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי קונים באתר במהלך הקניות בו או בגין כל גורם אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (לינק).

49) הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת ברכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.

50) הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר מוצרים משהזמין. לדוגמא אם הלקוח יקבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאינה מיועדת לו. היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון חנות האתר ביום קבלת המוצר.

51)האתר, כניו, פרטי הלקוחות, מידע עסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות הגנה.

52) באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט המוצר, הגדרתו או תמונתו או התאמת התמונה או כל טעות אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה. הגולש מוותר מראש על כל טענה בנוגע לסעיף זה.

53) כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים באתר צילום פלוס, כל מידע ו/א תצוגה המופיעים באתר, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, הצגה מילולית של מוצר ו/א שירות, גרפיקה, עיצוב, אייקונים, סימני מסחר, סימני לוגו, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של צילום פלוס ו/א מי מטעמה.

54) בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בנצרת בלבד.

55) הצדדים מסכימים ומגדירים מראש שהאתר מסר את המוצר ללקוח מחנות האתר שבעפולה. כמו כן מוסכם מראש כי במידה והמוצר נשלח לבית הלקוח על ידי חברת שליחים אם בתשלום דמי משלוח ואו ללא תשלום דמי משלוח, יחשב הדבר כמשלוח שנמסר ללקוח לבקשתו בעפולה.

Call Now Button